تیم آکادمی

فاطمه حاجی زاده - عضو تیم رها حاجی زینلی

فاطمه حاجی زاده

شعبه تهران
مریم یوسفی - عضو تیم رها حاجی زینلی

مریم یوسفی

شعبه تهران
مریم پژمان - عضو تیم رها حاجی زینلی

مریم پژمان

شعبه تهران
مارال حسینی - عضو تیم رها حاجی زینلی

مارال حسینی

شعبه تهران
افروز کارگر - عضو تیم رها حاجی زینلی

افروز کارگر

شعبه یزد
پرستو کاظمی - عضو تیم رها حاجی زینلی

پرستو کاظمی

شعبه تهران
شبنم عابدی - عضو تیم رها حاجی زینلی

شبنم عابدی

شعبه تهران
فهیمه حاجی زاده - عضو تیم رها حاجی زینلی

فهیمه حاجی زاده

شعبه تهران